โครงการแข่งขันผลงานวิชาการและวิจัยฯ ปีการศึกษา 2567

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
 • IMG_5235

 • IMG_5152

 • IMG_5153

 • IMG_5246

 • IMG_5128

 • IMG_5127

 • IMG_5134

 • IMG_5135

 • IMG_5136

 • IMG_5137

 • IMG_5139

 • IMG_5141

 • IMG_5143

 • IMG_5145

 • IMG_5148

 • IMG_5157

 • IMG_5158

 • IMG_5161

 • IMG_5162

 • IMG_5165

 • IMG_5166

 • IMG_5169

 • IMG_5175

 • IMG_5182

 • IMG_5185

 • IMG_5188

 • IMG_5191

 • IMG_5193

 • IMG_5194

 • IMG_5196

 • IMG_5203

 • IMG_5213

 • IMG_5215

 • IMG_5221

 • IMG_5222

 • IMG_5228

 • IMG_5232

 • IMG_5236

 • IMG_5237

 • IMG_5248

 • IMG_5252

 • IMG_5254

 • IMG_5257

 • IMG_5259

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 คณะกรรมการกิจการนิสิตฯได้จัดโครงการแข่งขันผลงานทางวิชาการและการวิจัยระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กลุ่มนิสิตสาขาวิชาต่างๆของคณะสังคมศาสตร์ ส่งผลงานวิจัยทั้งในภาคการนำเสนอด้วยการบรรยายและการนำเสนอโดยภาคโปสเตอร์เผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกฝนให้นิสิตได้พัฒนาทักษะที่ได้จากการศึกษาในรายวิชาวิธีวิจัยซึ่งเป็นรายวิชาที่คณะสังคมศาสตร์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากมาประยุกต์ใช้และใช้งานจริง อันจะเป็นแนวทางเพื่อศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ในปีนี้มีการนำเสนอผลงานวิชาการด้วยการบรรยาย จำนวน 11 หัวเรื่องและภาคโปสเตอร์จำนวน 62 เรื่องโดยครั้งนี้ผู้ชนะเลิศภาคโปสเตอร์ได้แก่ นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และภาคการนำเสนอด้วยการบรรยายได้แก่นิสิตภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดี มาเป็นประธานเปิดงาน,มอบรางวัลและร่วมฟังการนำเสนอผลงานของนิสิตด้วย
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.