ปรัชญา/วัตถุประสงค์/พันธกิจ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ปรัชญา ปณิธาน

สนับสนุนการบริหารและบริการวิชาการคณะสังคมศาสตร์
เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการด้านบริหาร/การจัดบริการด้านการศึกษา
ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อประสานงานสนับสนุนในการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการให้บริการแก่ชุมชน
และสังคมส่วนรวม
3. สนับสนุนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน

พันธกิจของสำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนและช่วยวิชาการของคณะสังคมศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอนและงานบริหารของคณะ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมร่วมกับคณะในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นโยบายและแผนกลยุทธ์สำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ กำหนดแผนงานตามพันธกิจ 5 ด้าน คือ แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.