การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านจิตวิทยา

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561  ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ การประชุมวิชาการและและการนำเสนอผลงานระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ  หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2018): (Harmony Diversity in Psychology Perspective) ภายใต้การดำเนินการของภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน 5 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์การเรียนรู้ทาง วิชาการด้านจิตวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ด้านจิตวิทยา และเพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านจิตวิทยา ทั้งในส่วนของสถาบัน อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน นิสิตนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ให้เกิดความก้าวหน้าทางศาสตร์ด้านจิตวิทยา รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ผลงานและบริการวิชาการของภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รูปแบบของงานประกอบด้วยการอภิปรายวิชาการด้านจิตวิทยา การนำเสนอผลงานของคณาจารย์และนิสิตกว่า 60 เรื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานด้วย

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.