การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 คณะสังคมศาสตร์ การจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
หัวข้อ “Global Risks and Roles of Social Sciences” ผ่านทาง Zoom Meetings และถ่ายทอดสดการประชุมทางเฟสบุ๊คคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิธีเปิดโดย ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งภาคเช้าเป็นการปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทของสถาบันการศึกษาบนความเสี่ยงของยุคแห่งการปรับตัว” โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาต่อด้วยการเสวนาโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล หัวข้อ “ความเสี่ยงของสังคมไทยในสังคมโลก ในมิติด้านสาธารณสุขรศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและสังคม หัวข้อ “ความเสี่ยงของสังคมไทยในสังคมโลก ในมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม” ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ “ความเสี่ยงของสังคมไทยในสังคมโลก ในมิติด้านประชากรศาสตร์”และผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้นำเสวนา “Global Risks and Roles of Social Sciences”ส่วนในช่วงบ่าย เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Zoom Meetings โดยแบ่งห้องการนำเสนอ ทั้งหมด 5 panel จำนวน 37 ผลงาน ดังนี้

Panel 1 : องค์กร การปฎิบัติงานและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในยุคปัจจุบัน
Panel 2 : ภูมิศาสตร์กับความพลิกผันของสภาพแวดล้อม
Panel 3 : บทบาทภาครัฐ การเมือง และผลสะท้อนจากชุมชน
Panel 4 : ความท้าทายของเศรษฐกิจและสังคมกับการปรับตัวของชุมชน
Panel 5 : การทำงานและคุณภาพชีวิตในยุคแห่งความเสี่ยง

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.